Hałas od budynku biurowo-usługowego

ANALIZA HAŁASU W ŚRODOWISKU OD BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO 

WYKONAWCA

specjalista akustyki dr Krzysztof Leo

1. Podstawa opracowania

 • zlecenie wykonania analizy poziomu dźwięku w środowisku,

 • projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt instalacji wentylacji budynku,

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

 • załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 • obliczenia akustyczne w programie IMMI 2013.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza hałasu w środowisku generowanego przez projektowany obiekt biurowo – usługowy. Budynek ma powstać w wyniku przebudowy nieczynnej hydroforni na terenie osiedla mieszkaniowego. Zakres opracowania obejmuje: analizę przestrzenną hałasu w środowisku w programie IMMI 2013 z uwzględnieniem istniejącej zabudowy na podstawie modelu obliczeniowego (mapa hałasu). Model obejmuje rozkład poziomu dźwięku na fasadach.

3. Wyniki analiz akustycznych

Na podstawie projektu instalacji wentylacji i projektu zagospodarowania terenu zidentyfikowano źródła hałasu w środowisku związane z projektowanym budynkiem. Jako źródła hałasu przyjęto zlokalizowane na dachu budynku:

 • 2 wyrzuty wentylatorów kanałowych TD Silent 250 pracujących na biegu HS,

 • 2 wyrzuty wentylatorów kanałowych TD Silent 350 pracujących na biegu HS i LS,

 • 2 wyrzuty wentylatorów kanałowych TD Silent 500 pracujących na biegu HS,

  Poziomy mocy akustycznej wyrzutów przyjęto zgodnie z kartą katalogową wentylatorów dla strony tłocznej wentylatorów i jego odpowiedniego biegu. Dodatkowo przyjęto, że ruch pojazdów związany z projektowanym budynkiem wyniesie 4 samochody osobowe w ciągu godziny, dlatego symulowano hałas pochodzący od ruchu samochodów. Praca wentylatorów i ruch pojazdów odbywają się w porze dziennej w czasie funkcjonowania budynku, tj. w godz. 6 – 22. W związku z tym analiza obejmuje porę dnia.

  Wygenerowano w programie IMMI 2013 lokalną mapę hałasu obejmującą najbliższą zabudowę mieszkaniową, mapa hałasu została wygenerowana dla rzędnych 4, 8, 15, 30 m n.p.t. w związku z wysoką sąsiadującą zabudową. Sytuacja obliczeniowa widoczna jest na rys.1.