Hałas na działce pod budynek wielorodzinny

STRESZCZENIE

W opracowaniu obliczono mapę hałasu dla terenu działki xxx przy. Al. xxxx w xxxxx. Mapę hałasu wariantowano dla pory dnia i nocy oraz różnej wysokości ekranu przeciwhałasowego. Spełnienie wymagań dopuszczalnego poziomu hałasu na tym terenie uwarunkowane jest posadowieniem ekranu przeciwhałasowego o wysokości 3 m na odcinku 190 m wzdłuż granicy działki od strony Al. xxxx oraz 50 m od strony ul. xxxxx.

1. Podstawa opracowania

Za podstawę opracowania przyjmuje się:

  • zlecenie wykonania wytycznych,

  • Miejscowy Paln Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu skrzyżowania ulic xxxx i xxxx, rysunek planu i karta terenu nr xxxx,

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

  • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109)

  • Jacek Nurzyński „Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie”, ITB 2013

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 r., Nr 206, poz. 1291)

  • Norma XPS 31-133” (French standard „XPS 31-133”. Acoustique, – Bruit des infrastructures de transports terrestres – Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques, Paris afnor, 2001)

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie wytycznych w zakresie wymaganych środków ochrony przed hałasem działki xxxx przy. Al. xxxxx w xxxx. Wymagane środki ochrony przed hałasem zapewnią spełnienie na wymienionej działce dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia i nocy. Zakresem opracowania objęto określenie ekwiwalentnego poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy, kolejno LAeqD i LAeqN pochodzenia komunikacyjnego, tj. od hałasu drogowego i szynowego. Określenie dokonano na podstawie utworzonej lokalnej mapy hałasu uwzględniającej istniejącą zabudowę oraz projektowane środki ochrony przed hałasem. Lokalną mapę hałasu kalibrowano pomiarowo i przy pomocy mapy hałasu dla miasta xxxxx.

3. Wymagane poziomy hałasu w środowisku

Zgodnie z tab. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109) dla podanych funkcji terenów: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” oraz „Tereny mieszkaniowo-usługowe” obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku” od hałas dróg i linii kolejowych*:

dzień LAeqD ≤ 65 dB,

noc LAeqN ≤ 57 dB.

*wartości dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym

4. Określenie poziomu dźwięku A od hałasu komunikacyjnego

Poziom dźwięku A dla pory dnia i nocy, kolejno LAeqD i LAeqN określono korzystając z obliczonej, lokalnej mapy hałasu uwzględniającej: istniejącą zabudowę, hałas Al. xxxx i ul xxxx , torowisko przy Al. xxxxi projektowany ekran przeciwhałasowy. Symulację hałasu drogowego kalibrowano w oparciu o Mapę Hałasu Miasta xxxx i pomiary akustyczne. Symulacja powstała w programie IMMI 2015. Symulację wykonano dla pory dnia i nocy.


Projektowany ekran przeciwhałasowy jest o konstrukcji litej, tj. z materiału o izolacyjności na dźwięki powietrzne o wskaźniku R`A2>25 dB o wysokości 3 m, łącznej długości 240 m, posadowiony na granicach działki xxxx od strony Al. xxxx i xxxxx zgodnie z rys. 1

rys ekran Hałas na działce pod budynek wielorodzinny

Rys. 1 Przebieg przyjętego w opracowaniu ekranu przeciwhałasowego (linia niebieska) osłaniającego teren działki od hałasu ulic: Al. xxxx oraz xxxxx,

Tab. 1 Kalibracja lokalnej mapy hałasu z pomiarami i Akustyczną Mapą Miasta xxxx

Lp

Pora

Punkt pomiarowy

lub punkt symulacji

Opis punktu

Poziom hałasu, dBA

Różnica pomiędzy symulacją hałasu a odniesieniem, dBA

1

dzień

1

Wynik pomiaru w punkcie 1 odległym o 50 m od jezdni Al. xxx na wysokości 2 m

62.8

2.4

2

Wynik symulacji w punkcie 1 odległym o 50 m od jezdni Al. xxx na wysokości 2 m

64.6

3

Wynik symulacji wg. Akustycznej Mapy Miasta xxxx w punkcie 1 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

66.8

-1.62

4

2

Wynik pomiaru w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

63.3

-1.27

5

Wynik symulacji w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

63.49

6

Wynik symulacji wg. Akustycznej Mapy Miasta xxx w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

64.3

-2.27

7

noc

1

Wynik pomiaru w punkcie odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

55

1.24

8

Wynik symulacji w punkcie odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

56.24

9

Wynik symulacji wg. Akustycznej Mapy Miasta xxx w punkcie odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

57.7

-1.46

10

2

Wynik pomiaru w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

57.1

-2.02

11

Wynik symulacji w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxxx na wysokości 2 m

53.35

12

Wynik symulacji wg. Akustycznej Mapy Miasta xxxx w punkcie 2 odległym o 50 m od jezdni Al. xxx na wysokości 2 m

51.8

-0.22

ŚREDNIO

-0.65

Wynik kalibracji lokalnej mapy hałasu: lokalna mapa hałasu podaje wyniki dla pory dnia i nocy zawyżone średnio o 0.65 dB. Przy ocenie hałasu należy dodatkowo uwzględnić szacunkowy błąd modelowania wynoszący około +-1.5 dB oraz prognozowaną zmienność hałasu związaną ze zmiennym natężeniem ruchu. W opracowaniu założono, że natężenie ruchu w przeciągu najbliższych 10 lat może wzrosnąć dwukrotnie, co odpowiada 3 dB wzrostowi poziomu hałasu. Reasumując, do wyników symulacji należy dodać szacowany margines błędu metody, prognozowany wzrost hałasu oraz uwzględnić poprawkę kalibracyjną mapy. W opracowaniu przyjęto, że łącznie poprawka wynosi +4.0 dB.

%name Hałas na działce pod budynek wielorodzinny

Rys. 2 Lokalna mapa hałasu terenu na wysokości 2 m n.p.t pora dnia

%name Hałas na działce pod budynek wielorodzinny

Rys. 3 Lokalna mapa hałasu terenu na wysokości 2 m n.p.t pora nocy.